Tìm hiểu về Microsoft 365 Nhóm

Bạn có thể tạo Nhóm sản phẩm Microsoft 365 từ nhiều công cụ khác nhau, bao gồm Outlook, Outlook trên web, Outlook Mobile, SharePoint, Planner, Teams cùng nhiều nội dung khác. Công cụ nào bạn chọn để bắt đầu phụ thuộc một chút vào kiểu nhóm bạn đang làm việc cùng. Ví dụ: tại Microsoft, chúng tôi có xu hướng bắt đầu từ Outlook khi chúng tôi tạo nhóm được sắp xếp theo email và lịch. Nếu nhóm dành cho việc giao tiếp trong toàn công ty, chúng tôi có xu hướng bắt đầu với Yammer. Để cộng tác dựa trên trò chuyện, chúng tôi sẽ bắt đầu Nhóm của mình từ Microsoft Teams.

  • Tạo nhóm trong Outlook

  • Tạo nhóm Microsoft

  • Tạo nhóm gia đình

  • Tạo nhóm trong Yammer

  • Tạo site nhóm trong SharePoint Online

  • Tạo kế hoạch trong Microsoft Planner

Khi tạo nhóm, bạn sẽ cần phải quyết định xem bạn muốn nhóm đó là nhóm riêng tư hay nhóm công khai. Nội dung trong nhóm công khai có thể được nhìn thấy bởi bất kỳ ai trong tổ chức của bạn và bất kỳ ai trong tổ chức của bạn đều có thể tham gia nhóm. Nội dung trong nhóm riêng tư chỉ có thể được nhìn thấy bởi các thành viên của nhóm và những người muốn tham gia một nhóm riêng tư phải được chủ sở hữu nhóm phê duyệt.

Lưu ý: Hiện tại, các nhóm đã được tạo từ Outlook trên web đều là các nhóm riêng tư theo mặc định.

Cả nhóm công khai lẫn nhóm riêng tư đều không thể được xem hoặc truy cập bởi những người bên ngoài tổ chức của bạn trừ khi những người đó được mời đặc biệt làm khách.

Để biết thêm thông tin về việc thay đổi nhóm của bạn từ công khai sang riêng tư (hoặc ngược lại), hãy xem đặt các nhóm Microsoft 365 công khai hoặc riêng tư.